Obchodní podmínky internetového eshopu pro sběratele – Hawidky.cz

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Hawidky.cz jehož provozovatelem je
Hawidky.cz
Zdeněk Jindra
Macharova 719
542 32 Úpice

IČ: 729 67 315
DIČ: CZ8212053586
(jsme plátci DPH!)

Podmínky stanovují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Hawidky.cz – Zdeněk Jindra se sídlem Macharova 719, Úpice a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrzuje kupujícímu potvrzovacím e-mailem na zadaný e-mail v objednávce. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakýkoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Vyhrazujeme si právo na náhradní dárek.

Práva z vadného plnění – reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající zaručuje spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy věc převzal:

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Právo kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující ma v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v našem eshopu je to ke spokojenosti našich zákazníků prodlouženo na 20 dnů). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené a to nejlépe písemnou formou s podpisem a adresou.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 20 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 20 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 20 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 20 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu – například CD-DVD katalogy
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Jednotlivé smlouvy - objednávky jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů - GDPR

Správcem osobních údajů v tomto e-shopu je Zdeněk Jindra, Macharova 719, 542 32, Úpice, IČ: 72967315, e-mail: eshop@infofila.cz, dále jen provozovatel.

1. Osobní údaje zpracováváme výhradně a pouze pro vyřízení objednávky a servis kolem toho. V naší zabezpečené databázi ukládáme jméno, příjmení, adresu, email, číslo telefonní a objednané zboží.

2. Všechna vaše hesla jsou uložena na serveru v elektronické formě a jsou zašifrována.

3. Přístup k osobním údajům má pouze provozovatel a žádná data nepředáváme třetím stranám.

4. Zákazník našeho e-shopu má právo kdykoliv požádat o nevratné smazání jeho uživatelského účtu, či všech uložených dat, které se ho týkají.